Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปี 4


1. นายองอาจ  สารคาม

2. นางสาวพุทธชาติ  โอภาษ

3. นางสาววาสนา  สำเนากลาง

4. นางสาวจิตรติกาญ  โภคลาภ

5. นายสาธิต  ทาสนาม

6. นายนิติกร  พิมูลมี

7. นายสุริยาวุธ  จันทรสวัสดิ์วิโรจน์

8. นางสาวนารีรัตน์  ภูอาลัย

9.นายประกาศิต  ทะสีละ

10. นายพรมงคล  กงเพชร

11. นางสาวณัฐมน  กองแสน

12. นางสาวเดือนเพ็ญ  โชสูงเนิน

13. นายวัลลภ  ปรีดีย์

14. นายกษมา  เพ็ชรฤาชา

15. นางสาวฉัตรนารี  เดชประเสริฐ

16. นางสาววราภรณ์  ประทุมวัน

17. นายไชยยา  วะละคำ

18. นางสาวพิมพกานต์  สมพวง

19. นางสาวจิราภรณ์  มาลากอง

20. นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเยี่ยม

21. นางสาวรติยา  มิโสภา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช