Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปี 3


1. นางสาววชิราภรณ์  คัสโส

2. นางสาวศิรินยา  โยธสิงห์

3. นางสาวจิราพร  พันกูล

4. นางสาววิลาวรรณ  นันสมบัติ

5. นางสาวปัทมา  ฐานโอภาส

6. นายนนทวัช  หนองสูง

7. นางสาววรรณพร  เรืองรัมย์

8. นายชากร  ภูมงคล

9. นางสาวณัฐนันท์  พรมคำน้อย

10. นายอนุรุทธ์  แจ่มคล้าย

11. นางสาวชลธิชา  อุดรรุ่ง

12. นางสาวสุนิสา  วังหอม

13. นางสาวสุมนฉัตร  ทิทำ

14. นายธนกฤต  ดาพาโย

15. นายคุณากร  ปู่หลุ่น

16. นายนราธิป  แก้วสีหาบุตร

17. นายธานินทร์  ศรีหวัง

18. นายจตุรพักตร์  ฮวดศรี

19. นายแก้วมหา  มะยุระรักษ์

20. นายมีดีกี  ตีส้างฝัน

21. นางสาวพิราพร  สีหานอก

22. นางสาวกัญธิมา  อาดมูลลา

23. นางสาวศิริวรรณ  ภูคำเวียง

24. นางสาวกมล  ดอนชัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช