Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปี 2


1. นางสาวกวินธิดา  การเรียน

2. นายวัชพล  ดลรัศมี

3. นายธวัชชัย  ภูธรรมะ

4. นางสาวศิริขวัญ  สุขสว่าง

5. นางสาวศิริวรรณ  สุขสว่าง

6. นายนัฐวัฒน์  สุริยะพงษ์ธร

7. นางสาวสุมาริน  ปรีพูล

8. นายกิตติพงษ์  หงษ์แก้ว

9. นางสาวอิสริยาภรณ์  หันชัยโชติ

10. นายวรกฤต  ฆารไสว

11. นายศักดิ์ดา  แก้วบุญ

12. นายวัยวุฒิ  ฐานโอภาส

13. นายนิกร  กองศรี

14. นางสาวพนิดา  ภูขมา

15. นางสาวจธิสตา  ภูขมัง

16. นายชินวัตร  หนองสูง

17. นายราชพร  พาโนมัย

18. นางสาวสุกัญญา  ภารสถิตย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช