Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปี 1


1. นางสาวพันวิษา  คนเพียร

2. นางสาวเพ็ญนภา  รูปคม

3. นางสาวกรรณิกา  รัตเนตร

4. นางสาวสุภาวรรณ  อุทัยชาติ

5. นายณัฐชนน  อิ่มเสถียร

6. นางสาวชยุดา  อาคะราช

7. นางสาวอัญมณี  บุตรสาร

8. นางสาวสุกัญญา  นันเชียงเครือ

9. นายวรัญญู  ยลสำอางค์

10. นางสาวภัทรดา นันธิเสน

11. นาย          ศิววงษ์  สายคำ

12. นางสาวอรวรรณ ไสยวรรณ์

13. นางสาวภาสินี กงแก่นทา

14. นางสาวอุษณีย์ ดีประวี

15. นางสาวชรินทร์ธรณ์  สนอุทา

16. นาย          พิพัฒพงศ์ สารีพัว

17. นาย          อนุรักษ์ พรมราช

18. นาย          ธนกาญจน์ การเลี้ยง

19. นางสาววรัญญา วงษ์สิงห์

20. นาย          อนุชา อาษาพนม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช