Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

กลุ่มวิชาอารักขาพืช


กลุ่มวิชาอารักขาพืช  (Plant Protection Courses)

              ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช และความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพืช สาเหตุของโรค การเกิด การแพร่ระบาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีหรือแนวทางแก้ไขหรือป้องกันกำจัดโรค

- โรคพืชผัก Diseases of Vegetable Crops

- โรคไม้ผล Diseases of Fruit Crops

- โรคพืชไร่ Diseases of Field Crops

- กีฏวิทยาเบื้องต้น Introduction to Entomology

- ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด Plant Pests and Their Control

- สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช Pesticides

- อารักขาพืช Plant Protection

- การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี Biological Control

- การจัดการศัตรูพืช Plant Pests Management

- การเลี้ยงไหม Sericulture 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช