Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

กลุ่มวิชาพืชสวน


กลุ่มวิชาพืชสวน (Horticultural Courses)

                กลุ่มวิชาพืชสวน จะครอบคลุมถึงกรรมวิธีการผลิต การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ ตลอดจนประสิทธิภาพในการผลิตของพืชผล รวมทั้งสรีระวิทยา การผลิต การเก็บรักษา การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดี ทนต่อโรค แมลง ศัตรูพืช และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การศึกษา และวิจัยเน้นหนักตามลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของพืชสวนชนิดต่าง ๆ มีรายวิชาที่เปิดการสอน ดังนี้

- หลักพืชสวน Principles of Horticulture

- การขยายพันธุ์พืช Plant Propagation

- เทคโนโลยีการผลิตผัก Vegetable Production Technology

- เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล Fruit Crop Production Technology

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช Plant Growth Regulators

- สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน Postharvest Physiology of Horticultural Crops

- พืชสวนประดับ Ornamental Horticulture

- เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก Flowers Production Technology

- เทคโนโลยีการผลิตไม้ประดับ Ornamental Plants Production Technology

- เทคโนโลยีการผลิตไม้กระถาง Potted Plants Production Technology

- การปรับปรุงพันธุ์ผัก Vegetable Breeding

- การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน Horticultural Seed Production

- ไม้ผลเศรษฐกิจ Economic Fruit Crops

- การผลิตไม้ผลเมืองร้อน Tropical Fruit Crop Production

- การตัดสินผลไม้ Fruit Crop Judging

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture

- เทคโนโลยีการผลิตเห็ด Mushroom Production Technology

- พืชสมุนไพร Medicinal Plants

- การออกแบบภูมิทัศน์ 1 Landscape Design 1

- การจำแนกวัสดุพืชพรรณเพื่องานภูมิทัศน์ Classification of Plant for Landscape

- การจัดการสนามหญ้า Turf Grass Management 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช