Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สัมมนา ปี 2563


สัมมนาพืชศาสตร์


ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หัวข้อสัมมนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

นางสาววราภรณ์  ประทุมวัน

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผศ.ปิยพงษ์ บุญสรรค์

2

นางสาวพิมพกานต์  สมพวง

สมุนไพรไทยกับวิถีพอเพียง

ผศ.ปิยพงษ์ บุญสรรค์

3

นางสาวจิราภรณ์  มาลากอง

พืชเส้นใย

ผศ.สายัญ พันธ์สมบูรณ์

4

นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเยี่ยม

ฝ้ายที่ต้านทานต่อศัตรูตามธรรมชาติ

ผศ.สายัญ พันธ์สมบูรณ์

5

นางสาวรติยา  มิโสภา

การประยุกต์ใช้ขมิ้นชันในปศุสัตว์

ผศ.สายัญ พันธ์สมบูรณ์

6

นางสาวฉัตรนารี  เดชประเสริฐ

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขึ้นฉ่าย

ผศ.ปริญดา แข็งขัน

7

นายไชยยา  วะละคำ

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเตยหอมโดยใช้ปัจจัยแสง

ผศ.ปริญดา แข็งขัน

8

นางสาววาสนา  สำเนากลาง

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืชผักกินใบ

อาจารย์เอกรินทร์ สารีพัว

9

นางสาวจิตรติกาญ  โภคลาภ

 

วัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตต้นอ่อนผักกินใบ

อาจารย์เอกรินทร์ สารีพัว

10

นางสาวนารีรัตน์  ภูอาลัย

อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของไข่น้ำ

อาจารย์เอกรินทร์ สารีพัว

11

นางสาวณัฐมน  กองแสน

ผลของวัสดุปลูกและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตต้นอ่อนผักบุ้ง

อาจารย์เอกรินทร์ สารีพัว

12

นายสุริยาวุธ  จันทรสวัสดิ์วิโรจน์

อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล่อน

อาจารย์เอกรินทร์ สารีพัว

13

นายประกาศิต  ทะสีละ

ผลขอปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสำปะหลัง

อาจารย์อิทธิพล ขึมภูเขียว

14

นางสาวเดือนเพ็ญ  โชสูงเนิน

การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

อาจารย์อิทธิพล ขึมภูเขียว

15

นายองอาจ  สารคาม

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน

อาจารย์อิทธิพล ขึมภูเขียว

16

นายสาธิต  ทาสนาม

การเลือกวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม

อาจารย์อยุธย์ คงปั้น

17

นายนิติกร  พิมูลมี

สูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า

อาจารย์อยุธย์ คงปั้น

18

นายพรมงคล  กงเพชร

ปัจจัยที่กำหนดคุณภาพข้าว

อาจารย์อยุธย์ คงปั้น

19

นายกษมา  เพ็ชรฤาชา

การแปรรูปข้าวไทยเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

อาจารย์อยุธย์ คงปั้น

20

นายวัลลภ  ปรีดีย์

การจัดการปุ๋ยในนาข้าว

อาจารย์อยุธย์ คงปั้น 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช