Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปัญหาพิเศษ ปี 2563


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

นางสาววราภรณ์  ประทุมวัน

การใช้ระบบชลประทานแบบน้ำหยดต่อผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์72

ผศ.ดร.สายัญ พันธ์สมบูรณ์

2

นางสาวพิมพกานต์  สมพวง

นางสาวรติยา  มิโสภา

อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชัน

ผศ.ดร.สายัญ พันธ์สมบูรณ์

3

นางสาวจิราภรณ์  มาลากอง

นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเยี่ยม

พัฒนาสายพันธิ์ฝ้ายพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

ผศ.ดร.สายัญ พันธ์สมบูรณ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช