Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  09-08-2566


ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพยับหมอก อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “ทางด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี” ซึ่งทำขึ้นระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีฯ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้
ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึง วว. ก้าวต่อไปสู่งานวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนว่า ในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีของประเทศที่เน้นการวิจัยและพัฒนาบนฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้ทรัพยากรฯ ถูกยกระดับการใช้ประโยชน์รวมทั้งส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่า ซึ่ง วว. ได้นำเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการและเกษตรกร จำนวน 10 เทคโนโลยีหลัก ด้านการเกษตร อาทิ เทคโนโลยีเกษตรมูลค่าสูง เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย เทคโนโลยีเกษตรลดต้นทุน การพัฒนาคนสู่ธุรกิจ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Non-degree ฝึกทำงาน พร้อมฝึกทักษะ โดยมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปขยายผลและปรับใช้ ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้และพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานและพื้นที่
นอกจากนี้ภายในงานมีเสวนา Driven for the future “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์" โดย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.อโศก พลบำรุง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ และ นายบัญญัติ คำบุญเหลือ กรรมการบริษัท สฤก จำกัด​ ดำเนินรายการเสวนา​ โดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พิมพ์ลิขิต​ แก้วหานาม​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ ม.กาฬสินธุ์​ พร้อมทั้งการมอบกล้าพันธุ์ปลอดโรคให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 3 กลุ่ม
 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  8  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     กลู่มวิชาในหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช