Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  09-08-2566


พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ สมรรถนะที่ได้... outstanding...
การสร้าง และพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิต และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แหล่งทุน สป.อว.
ขอขอบคุณมหาวิทยลัยกาฬสินธุ์
ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
#การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง #พืชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #นักนวัตกรสังคม #CLC
# มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570
 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  5  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     กลู่มวิชาในหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช