Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  22-09-2564
การศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ; CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM (EDUCATION) : CLC มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มรูปแบบในการศึกษาให้หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน ระยะเวลาเรียนลดลง และลดค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมสามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือประสบการณ์เพื่อให้ได้รับการรับรอง (Accreditation) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency base curriculum) และเป็นหลักสูตรสอดคล้องกับความจำเป็นตามบริบทของการพัฒนาพื้นที่ และตลาดแรงงาน
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     กลู่มวิชาในหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช