Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกด้านพืชศาสตร์ (เข้าชม : 48) 
 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย (เข้าชม : 54) 
 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมห้องเรียน IS โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร (เข้าชม : 109) 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาเรียนดี จากท่าน ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 62) 
 โครงการยุวชนอาสา (เข้าชม : 66) 
 งานบูรณาการการเรียนกับงานวิจัยโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลังแบบครบวงจร  (เข้าชม : 75) 
 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี (เข้าชม : 87) 
 โครงการยุวชนอาสาการระบบปลูกอ้อยเพื่อรองรับการห้ามใช้สารกำจัดวัชพืช (เข้าชม : 136) 
 โครงการยุวชนอาสาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต  (เข้าชม : 61) 
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ค่ายวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3
     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตดำเนินกิจกรรมในงานค่ายวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3

     U2T โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     U2T โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

     5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกด้านพืชศาสตร์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้โอวาท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในการออกฝึกงานภายนอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช